Sunday, December 5, 2010

Personalizacja BackTrack na VirtualBox

Po instalacji na wirtualnym dysku:

login: root
hasło: toor

startx


Instalujemy VBoxLinuxAdditions, umożliwi m.in. ustawienie większej rozdzielczościUstawiamy sieć, w moim przypadku to sieć wewnętrzna za innym linuksem na wirtualu


/etc/network/interfaces

auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
        address 192.168.44.44
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.44.0
        broadcast 192.168.44.255
        gateway 192.168.44.1
Ustawiamy automatycznie uruchomianie konfiguracji sieci

update-rc.d networking defaults

Montujemy zasób sieciowy. Można manualnie:

mount -t vboxsf vboxshare /mnt/

lub automatycznie


/etc/fstab
vboxshare       /mnt/vboxshare  vboxsf  defaults        0       0

No comments:

Post a Comment